Lubid: 16m at 85m

 

screen-shot-2016-11-13-at-7-33-40-pm

i.

sana’y ang lubid ng pagtitiis ay hindi mapipigtas

sa talas ng bangkil at mala-kunehong pagngata

at sing-init ng araw ang ibinugang apoy

ang bawat hiblang hinugpong ng abang tiwala

sa isang kisap-mata’y mangagtunaw na nga

ay, oo nga, labing-anim na milyong mga lubid

sa kanya’y nakataling hugot ng buong lakas

sino ang nagpapakilos ng sino, sino nga?

pag-ibig sa inang bayan, pag-ibig sa nangingibig

habag sa habag, o pakialamang mala-bula

nawala, nagwawala, kumakawala, wala –

wala akong narinig, wala akong nakita

wala akong naramdaman, bahala na si bathala

bathalang wala? paano kung wala?

ii.

kapit pa, ang pagkukuyapot ay higpitan

ang lakas ng labing-anim na milyon

ay ang hindi pagbitaw sa higot

sa paghagikhik, sa pagpalakpak

bawal belatan ang mga wala sa bilog

ibaling ang malay sa kamalayan

imulat ang mga mata, lahat pakinggan

maaaring ang salami’y basagin

salaming ang nasisimyata’y sariling larawan

ang kapangyarihan ay pakasalubungin

hindi ng iisa kundi ng tanan mandin

lahat tayo’y anak ni inang bayan

ang layong kadakilaan ay sabay angkinin

iii.

ang bawat galaw ng iisa

ng labing-anim na milyon –

magpapagalaw sa walumpo’t limang milyon

ang walumpo’t limang milyo’y pakinggan

ang mga tinig ulinigin, puso’y pakiramdaman

kalagaya’y katawanin, pagbabago’y makakamtan.

iv.

ang lubid, ang lubid

sa mga braso’y ibuhol

igakot nang hindi kumawala

labing-anim na milyon

kasama ang walumpo’t limang milyon

ipagsama ang lakas

nang walang dahas

iisa, iisa lang ang pilipinas

 

(Photo credit: https://www.flickr.com/photos/wawex/3751246737)

Leave a Reply