Krisis


Ang krisis sa klima ay isang nakapaninirang epekto ng mas malalim pang mga suliranin ng lipunan – ang kasakiman ng iilan, pangangamkam ng likas na yaman at kalupaan, pagyurak sa karapatang pantao. Nangangailangang panumbalikin ang makatarunganang kapayapaan, pagkakapantay-pantay at dignidad ng bawat taong mabuhay, magkahanapbuhay at mabigyan ng kabuhayang itinataguyod ang likas-kayang kaunlaran habang nakikipamuhay nang matiwasay sa kalikasang pinagmulan. Ang sagot sa krisis ay lubos na nakasalalay sa sama-samang lakas na mapagpanibago mula sa ibaba, sa masa, sa mga pamayanan mula sa kanayunan.